گبه دستباف یک و نیم متری یاسوج
گبه دستباف سه متری شیراز طرح شیر
گبه دستباف یک و نیم متری فارس
گبه دستباف دو متری کرمانشاه گلفرنگ
گبه دستباف دو متری کرمانشاه گلفرنگ
گبه دستباف دو متری کرمانشاه گلفرنگ
گبه دستباف یک متری کرمانشاه قابی
گبه دستباف دو متری کرمانشاه محرمات
گبه دستباف یک متری کرمانشاه گلفرنگ
گبه دستباف دو متری بیرجند کف ساده
گبه دستباف دومتری بیرجند کف ساده
گبه دستباف دو متری بیرجند کف ساده
گبه دستباف دو متری یاسوج دورنگ
گبه دستباف دومتری شیراز حیواندار
گبه دستباف سه متری شیراز درختی
گبه دستباف سه متری شیراز خشتی
گبه دستباف دومتری شیراز کف ساده
گبه دستباف سه متری شیراز لچک ترنج
گبه دستباف سه متری یاسوج
گبه دستباف یک متری فارس کف ساده
گبه دستباف سه متری یاسوج درختی
گبه دستباف چهار متری یاسوج
گبه دستباف یک متری شیراز کف ساده
گبه دستباف چهار متری شیراز
گبه دستباف دو متری شیراز